Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Ochrana osobních údajů

Jaký je účel této politiky?

Společnosti Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) jakožto subjekty zastupující Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) a veškeré kontrolované subjekty (dále také „Goodman“, „Goodman Group“, „my“, „nás“, „naše“) si uvědomují, jak důležitá je ochrana Vašich osobních údajů, a jsou odhodlány udělat pro ni maximum.[1]Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů se celosvětově řídí všechny součásti Goodman Group včetně našich internetových stránek www.goodman.com („internetové stránky“) a jsou jím stanoveny principy, kterými se řídíme při dodržování příslušných národních právních předpisů zaměřených na ochranu soukromí a osobních údajů. Jsme si vědomi skutečnosti, že postupy týkající se ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, ve kterých působíme, lišit, tak jak to vyžadují místní postupy a požadavky stanovené zákonem.

Na co se tato politika vztahuje?

Prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje následující postupy:

 • Jak zpracováváme osobní údaje.
 • Jak zajišťujeme bezpečnost osobních údajů.
 • Jak zajišťujeme správnost osobních údajů.
 • Jak postupovat, pokud chcete ke svým osobním údajům získat přístup nebo je opravit.
 • Jak nás můžete kontaktovat s žádostí o další informace o této politice nebo v souvislosti s podezřením na její porušení.

Jak tuto politiku uplatňujeme?

Shromažďování, použití a zveřejňování osobních údajů

Společnost Goodman bude shromažďovat, používat a zveřejňovat pouze ty osobní údaje, které nutně potřebuje k provádění své hlavní obchodní činnosti, kterou je vlastnictví, výstavba a správa průmyslových nemovitostí a komerčních prostor a správa řízených fondů společnosti.

Shromažďování údajů

Veškeré osobní informace budou shromažďovány výhradně přiměřeným způsobem a v souladu se zákonem. Obecně platí, že osobní údaje budou získávány přímo od Vás popř. přímo z Vašich internetových stránek a mezi shromažďované údaje bude patřit Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa.

Společnost Goodman bude také shromažďovat osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů, mezi něž budou patřit jména, adresy a kontaktní informace. Tyto osobní informace budou shromažďovány přímo nebo nepřímo prostřednictvím úvěrových společností a dalších poskytovatelů služeb. V případech, kdy stávající nebo potenciální zákazník nebo obchodní partner není subjektem zapsaným v obchodním rejstříku, může společnost Goodman, je-li to dovoleno, shromažďovat dodatečné údaje zahrnující kromě jiného např. následující:

 • Údaje týkající se pojištění.
 • Australské IČ nebo podobné identifikační číslo ekonomického subjektu v jiných jurisdikcích.
 • Informace finančního, obchodního a bankovního charakteru.
 • Jméno a adresu a e-mailové adresy.

Použití

S výjimkou případů, kdy jsme osobní údaje povinni shromažďovat nebo zveřejňovat ze zákona, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili Vaši obeznámenost s účely, ke kterým Vaše osobní údaje používáme.

Vaše osobní informace můžeme používat za následujících okolností:

 • V případech, kdy je to přípustné, můžeme Vaše osobní údaje případně použít k tomu, abychom Vás informovali o nových aktivitách nebo dalších novinkách týkajících se Goodman Group, které by Vás mohly zajímat.
 • Vaše osobní informace můžeme použít k vyhodnocení rozhodnutí, zda a jak navázat, prodloužit nebo řídit obchodní vztah.

Informace budeme shromažďovat také při každé Vaší návštěvě našich internetových stránek. V takových případech shromažďujeme informace týkající se počtu návštěvníků, stránek, které návštěvníci navštívili, a data a času jednotlivých návštěv. Společnost Goodman tyto informace shromažďuje za účelem jejich statistického zpracování, které nám umožňuje nabídnout Vám při Vaší opětovné návštěvě našich stránek lepší služby. Podobně jako mnoho jiných internetových stránek můžeme používat také tzv. „soubory cookie“, do kterých se ukládají vybrané informace týkající se počítače, ze kterého uživatelé na internetové stránky přistupují, související například s datovým provozem. Tyto „soubory cookie“ nám umožňují poskytovat Vám lepší služby.

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, zavedeme postupy, které Vám umožní kdykoli zakázat takovéto použití Vašich údajů.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje můžeme se třetími stranami sdílet pouze v případech, kdy je poskytnutí osobních údajů nutné k tomu, aby společnost Goodman mohla účinně spravovat své obchodní vztahy. Mezi třetí strany, kterým společnost Goodman může poskytnout Vaše osobní údaje, patří:

 • Přidružené subjekty zajišťující poskytování IT a dalších podpůrných služeb.
 • Samostatní poskytovatelé tiskových a mailingových služeb.
 • Kreditní společnosti v souvislosti s ověřováním úvěruschopnosti a s průběžným získáváním informací týkajících se úvěruschopnosti.
 • Regulační a další orgány v případech, kdy je poskytnutí příslušných údajů vyžadováno nebo povoleno ze zákona.
 • Strany, které mají zájem o získání majetkového podílu v Goodman Group.

Společnost Goodman sdílí údaje s dalšími členy skupiny Goodman Group. Údaje týkající se internetových stránek (včetně osobních údajů) jsou přenášeny na servery umístěné v Austrálii, Velké Británii a Spojených státech, na kterých jsou také uchovávány, a provozuje a zpracovává je společnost Goodman nebo její poskytovatelé služeb. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s výše uvedeným přenosem, uchováváním a zpracováním. Podnikneme veškeré přiměřené kroky nutné k tomu, abychom s Vašimi osobními údaji zacházeli bezpečně a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a abychom také zajistili dodržování místně platných národních zákonů zaměřených na ochranu soukromí.

V rámci postupů zaměřených na průběžné zlepšování našich internetových stránek také používáme a poskytujeme souhrnné informace získané prostřednictvím našich stránek, které ovšem neumožňují osobní identifikaci.

Jakým způsobem zpracováváme zprávy typu „Kontaktujte nás“

Obsah zpráv typu „Kontaktujte nás“, které obdržíme, můžeme uchovávat. Veškeré osobní údaje obsažené v těchto zprávách budou použity a poskytnuty výhradně způsoby stanovenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkazy

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky, které by Vás mohly zajímat. Odkazované internetové stránky zodpovídají samy za postupy týkající se ochrany osobních údajů a před tím, než na tyto stránky odešlete jakékoli osobní informace, byste se měli seznámit s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů.

Řízení fondů (funds management) a kótované cenné papíry

V Austrálii a na Novém Zélandu zajišťuje Společnost Goodman svoji registrační činnost prostřednictvím externích dodavatelů, kterými jsou společnosti Computershare Investor Services Pty Limited a Computershare Investor Services Limited (dále jen „Computershare“). Veškeré osobní údaje shromážděné společností Computershare v rámci plnění povinností registrátora tato společnost spravuje a uchovává v souladu se svojí politikou týkající se ochrany osobních údajů. Firemní politika společnosti Computershare týkající se ochrany osobních údajů stanovuje, jaké informace společnost Computershare pro společnost Goodman shromažďuje a komu získané osobní údaje poskytuje.

Pokud máte zájem o další informace týkající se postupů společnosti Computershare při nakládání s osobními údaji nebo pokud máte v této věci stížnost, kontaktujte osobu odpovídající ve společnosti Computershare za nakládání s osobními údaji (Privacy Officer). Své požadavky či dotazy můžete zasílat na adresu:

Australian Privacy Officer (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Austrálie

New Zealand Privacy Officer
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
Nový Zéland

V případě nekótovaných řízených fondů společnosti Goodman ve Velké Británii a v kontinentální Evropě zajišťují registrační činnost externí dodavatelé, kteří údaje spravují v souladu s požadavky evropské směrnice o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Společnost Goodman používá celou řadu bezpečnostních opatření, jejichž účelem je zajistit důvěrnost a bezpečnost uchovávaných osobních údajů. Žádný přenos dat přes internet nemůže být naprosto bezpečný. I když se snažíme přenášené informace chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které jsou k nám přenášeny, a každý jednotlivec nám tyto informace odesílá na své vlastní riziko. Jakmile se nějaký Váš osobní údaj dostane do našeho držení, uděláme vše pro to, abychom jej ochránili před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, pozměňováním nebo zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření, která se týkají informací v tištěné i elektronické podobě, podrobujeme pravidelným kontrolám, a je-li to nutné, dále je zdokonalujeme.

Přesnost údajů

Společnost Goodman podnikne veškeré přiměřené kroky k tomu, aby zajistila, že osobní údaje, které shromažďujeme, používáme a poskytujeme dalším stranám, jsou přesné, úplné a aktuální. Přesnost informací, kterými disponujeme, závisí na tom, jaké údaje nám poskytnete Vy. Kontaktujte nás proto prosím ohledně níže uvedených skutečností, pokud ve Vašich osobních údajích nastanou změny, abychom své záznamy mohli odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Přístup k údajům a jejich oprava

Jste oprávnění přistupovat k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a měnit je. Pokud máte zájem přistoupit k osobním údajům, které o Vás společnost Goodman uchovává, nebo pokud chcete tyto údaje opravit, kontaktujte nás prosím s uvedením níže specifikovaných informací.

Pokud jste držitel cenného papíru s místem bydliště v Austrálii nebo na Novém Zélandu, měli byste kontaktovat společnost Computershare s uvedením informací specifikovaných výše.

V některých případech Vám můžeme k Vašim osobním údajům odmítnout poskytnout přístup. Mezi takové případy patří kromě jiného např. situace, kdy má daná informace nepřiměřeně velký dopad na soukromí dalších osob, nebo situace, kdy nám poskytování příslušné informace zakazuje zákon. Pokud Vám odmítneme přístup k Vašim osobním údajům, sdělíme Vám zároveň důvody, které nás k takovému odmítnutí vedly.

Kontaktujte nás

Kontaktujte prosím pracovníka odpovědného ve společnosti Goodman za nakládání s osobními informacemi (Privacy Officer), pokud:

 • Chcete získat další informace týkající se této firemní politiky.
 • Chcete aktualizovat nebo opravit své osobní údaje, případně k nim získat přístup.
 • Domníváte se, že jsme porušili naši povinnost ochrany osobních údajů.
 • Již nepotřebujeme uchovávat Vaše osobní údaje a nepřejete si, abychom Vás v budoucnosti kontaktovali.

Pracovníka odpovědného ve společnosti Goodman za nakládání s osobními informacemi (Privacy Officer) můžete kontaktovat na adrese privacy@goodman.com.

Governance

Společnost Goodman se zavazuje dodržovat zákony a postupy týkající se ochrany soukromí včetně ustanovení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a řídí se příslušnými národními zákony zaměřujícími se na ochranu soukromí a osobních údajů.

Tato politika vstupuje v platnost od ledna 2011 a vychází z příslušné legislativy a předpisů platných k tomuto datu.

Společnost Goodman si vyhrazuje právo učinit dle potřeby změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě, že bude takováto změna učiněna, bude včas aktualizovat své internetové stránky.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ve smyslu britského zákona o ochraně osobních údajů z roku 1988 je správcem údajů společnost Goodman UK Limited nebo Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.