Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Ochrana osobních údajů

Pokud využíváte služeb společností Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) jako odpovědných subjektů za Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) a Goodman Logistics (HK) Limited (reg. č. společnosti 1700359 ARBN 155 911 149) či některou z jimi ovládaných organizací (Goodman nebo Skupina), svěřujete nám osobní informace (osobní údaje). Tyto Zásady ochrany soukromí zákazníků společnosti Goodman (Zásady ochrany soukromí) stanovují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.
Pokud během vašich styků s námi máte své sídlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), uplatňuje se vedle těchto Zásad ochrany soukromí také dodatek k těmto Zásadám.


1. Náš závazek k ochraně vašeho soukromí

Ve společnosti Goodman se zavazujeme chránit vaše osobní údaje a vaše soukromí. Abyste se ujistili, že můžete přijímat informovaná rozhodnutí a s důvěrou s námi sdílet určité osobní informace, přečtěte si tyto Zásady ochrany soukromí, ze kterých se dovíte, s kým a za jakým účelem vaše osobní údaje sdílíme a jaké máte možnosti ovlivnit shromažďování a využití vašich osobních údajů naší společností. Můžeme také vydat další oznámení o sběru osobních údajů, která mohou být zaměřena na určité využití vašich osobních údajů spolu s možnostmi přidávat nebo vylučovat určitá použití, když od vás tyto údaje budeme získávat.

Zákony některých zemí vyžadují, abychom vám poskytovali dodatečné informace o našich zpracovatelských činnostech, což jsme shrnuli do samostatné přílohy. Proto stejnou pozornost jako tomuto dokumentu věnujte i této příloze, pokud se na vás vztahuje.  

Budeme vás informovat o všech změnách našich Zásad ochrany soukromí a revidované zásady budou zveřejněny na adrese www.goodman.com.  

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat některé nebo veškeré následující osobní údaje o vás: 

 • Informace o vás - Vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, kontaktní údaje, fotografie a jiné obrázky.
 • Vaše platební údaje - Účetní a fakturační informace.
 • Naše interakce s vámi - Záznam veškerých styků a korespondence mezi námi, např. jakákoliv jednání, která vedete s našimi zaměstnanci, a jakákoli jednání s námi nebo příspěvky na sociálních sítích, které se nás týkají.
 • Průzkumové informace - Vaše odpovědi na průzkumy zákazníků, které provádíme sami nebo jiný subjekt z našeho pověření.
 • Využívání našich webových stránek, aplikací a sociálních mediálních platforem - Údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, o vašem používání platformy sociálních médií a našich mobilních aplikací a další informace shromážděné pomocí souborů cookie a jiných technologií sledování, včetně informací, na které se díváte. Můžeme o vás také sbírat informace, které jsou veřejně dostupné online, včetně profilů sociálních médií.
     

3. Co se stane, když nebudeme moci osobní údaje shromažďovat

Některé osobní údaje (zejména údaje o platbě a kontaktní informace) jsou požadovány u řady našich produktů a služeb, a pokud tyto osobní údaje potřebné pro konkrétní služby neposkytnete, nemusíme být schopni dodávat produkty a služby v plném rozsahu nebo poskytovat vám informace o těchto produktech či službách.
Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci přizpůsobit obsah našich webových stránek vašim preferencím a vaše zkušenosti s našimi webovými stránkami nemusejí být dosti příjemné ani užitečné.

4. Jak osobní údaje shromažďujeme

Některé osobní údaje můžeme od vás sbírat přímo:

 • sledováním vašich návštěv a využívání našich webových stránek;
 • během rozhovorů mezi vámi a našimi zástupci; nebo
 • když nám zašlete dotaz, vyplníte žádost nebo objednávku.

Další osobní údaje budeme získávat od třetích stran, včetně agentur vydávajících úvěrové zprávy, orgánů činných v trestním řízení a dalších vládních orgánů.

Pokud nám předáte informace o jiných osobách, musíte je o tom informovat a poučit je, kde mohou najít text těchto Zásad ochrany soukromí.

5.  Proč shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

Když s námi sdílíte informace, pomáháte nám poskytovat vám naše služby lépe. Zde uvádíme některé způsoby, jakým můžeme vaše osobní údaje využívat:

 • K poskytování našich produktů nebo služeb pro vás - Abchom vám mohli poskytovat naše produkty nebo služby, které nabízíme.
 • K podpoře zákazníků - Pro potřeby zákaznické podpory, jako např. odpovědi na vaše dotazy a požadavky nebo poskytnutí pomoci.
 • Pro marketingové účely - Pro marketingovou komunikaci včetně aktualizací týkajících se společnosti Goodman, jak je podrobněji vysvětleno v oddíle 7 níže.
 • Ke zlepšování našich produktů a služeb - Za účelem zlepšení našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků obecně, včetně zajištění náležitého fungování našich webových stránek a prezentací (a to i stránek sociálních sítí) a v souladu s vašimi preferencemi a podmínkami.
 • Pro právní a administrativní účely - Pro právní a správní účely, jako je ověřování a zpracování plateb, prověřování (screening) proti podvodům a proti praní špinavých peněz a jiným trestným či nezákonným činnostem, pro potřeby účetnictví, fakturování a auditu, pro vývoj, údržbu a testování našich systémů, k vyřizování stížností a k chápání, vymáhání nebo ochraně našich zákonných práv a práv jiných subjektů.

6.  S kým vaše osobní údaje sdílíme

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, kterými jsou, jak je popsáno níže:

 • Naši poskytovatelé služeb a členové Skupiny Goodman, kteří zpracovávají osobní údaje z našeho pověření pro účely popsané v oddíle 5 výše - Svým poskytovatelům služeb třetích stran, včetně zprostředkovatelů, smluvních partnerů a dalších firem skupiny Goodman povolujeme, aby používali vaše osobní údaje pro naše potřeby za účely popsanými výše. Příklady takových třetích stran představují provozovatelé našich informačních systémů, poskytovatelé webhostingu, administrátoři informačních rejstříků, správci majetku a odborní poradci.
 • Partneři třetích stran pro marketingové účely - Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám, aby mohly poskytovat marketingové služby nebo v našem zastoupení provádět marketingové a sociální akce, jako jsou kampaně, průzkumy trhu, průzkumy zákazníků a analýzy dat, jimiž nám pomohou utvářet naše marketingové aktivity, produkty a služby.
 • Vládní a regulační orgány a další osoby, subjekty a organizace - Vaše osobní údaje můžeme předat vládním a regulačním orgánům a subjektům a dalším osobám, subjektům a organizacím, jako jsou orgány pro řešení sporů, orgány činné v trestním řízení, právní poradci, organizace poskytující úvěry, organizace sledující a odhalující podvody a další osoby, subjekty a organizace, za účely splnění našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje můžeme také předat jednotlivcům, subjektům a organizacím z bezpečnostních a ochranných důvodů, pro umožnění poskytování našich produktů a služeb a dále též pro právní a administrativní potřeby.

7.  Marketing

Osobní údaje můžeme používat pro marketingové a propagační účely, například:

 • pro zasílání nebo zobrazování aktualizací o nejnovějších novinkách, nabídkách a propagačních akcích v souvislosti s našimi produkty a službami (a produkty a službami našich firem a třetích stran),
 • pro sledování vašich reakcí na reklamy na internetu a na odkazy webových stránek třetích stran na naší webové stránce a pro jejich úpravu.
  Osobní údaje můžeme také použít k analýze preferencí našich zákazníků a tržních trendů a získávání informací, které můžeme využít k výběru a úpravě typů produktů a nabídek, jež vám předkládáme.

Můžeme vám zasílat marketingové a propagační materiály poštou, telefonicky nebo online (např. e-mailem nebo mobilními zařízení příp. pomocí internetové reklamy) a v případě potřeby nebo na základě výzvy vás požádáme o váš souhlas anebo vám jiným způsobem umožníme rozhodnout se nepřijímat marketing v době, kdy shromažďujeme vaše údaje.

Poskytneme vám možnost odhlásit se nebo zrušit další zasílání jakékoli přímé marketingové komunikace, která vám je zaslána. Můžete se rovněž odhlásit tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v oddíle 8 níže.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odhlásit nebo zrušit marketingovou komunikaci, i nadále vám budeme zasílat informace o [službách / produktech] a dalších službách, které vám poskytujeme.

8.  Přenos, uchovávání a zabezpečení vašich osobních údajů  

Bezpečnost IT
Žádný přenos dat přes internet, webové stránky, mobilní aplikace nebo pomocí e-mailu či jiné služby zpráv nemůže zaručit, že je dokonale zabezpečen před narušením. Dodržujeme však komerčně přiměřená fyzická, elektronická a procesní opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů.
Veškeré osobní údaje, které o vás shromažďujeme, jsou uloženy na zabezpečených serverech, ať už našich nebo našich subdodavatelů. Pro přístup k těmto informacím nebo pro jejich používání dodržujeme naše bezpečnostní zásady a standardy a omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na ty osoby, které je potřebují k účelům, pro něž byly shromažďovány. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti informací, které vám zasíláme, a za dodržování veškerých dalších bezpečnostních postupů, které vám oznámíme. Zejména pro ty případy, kde jsme vám přidělili (nebo jste si sami zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo mobilních aplikací, vás žádáme, abyste heslo nikomu neprozrazovali.

Export vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny mimo zemi, ve které bydlíte, a to i do zemí s nižší úrovní ochrany dat než jaká je v zemi, ve které se nacházíte.

Doba uchování
Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely zpracování, pro které byly shromážděny, a jakýkoli jiný povolený navazující účel (například když jsme povinni uchovávat osobní údaje po delší dobu, než trval účel, pro který jsme je původně shromáždili, abychom vyhověli určitým regulatorním požadavkům). Tyto lhůty uchovávání jsou založeny na obchodních potřebách a vaše informace, které již nejsou potřebné, budou buď nevratně anonymizovány (a anonymizované informace budou zachovány), anebo bezpečně zničeny.

9.  Vaše práva a styk s námi

Všeobecná práva
Máte právo (s výhradou různých výjimek a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi) na přístup k určitým osobním údajům, které se vás týkají, abyste opravili případné nepřesnosti. Za zpracování žádosti o přístup k datům můžeme účtovat přiměřený poplatek v souladu s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi. Máte také právo podat stížnost na naše zpracování u regulátora ochrany údajů ve vaší jurisdikci.

Právo odhlásit se z přímého marketingu
Máte právo požádat nás, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Můžete uplatnit své právo zabránit takovému zpracování oznámením, že nedáváte souhlas k přímému marketingu v okamžiku, kdy shromažďujeme vaše osobní údaje. Můžete také uplatnit toto právo kdykoli poté, co shromáždíme a použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to podle pokynů pro odhlášení uvedených v příslušných sděleních.

Aktualizace informací
Budeme podnikat přiměřené kroky k tomu, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou přesné. Chcete-li nám při tom pomoci, informujte nás o všech změnách vašich osobních údajů.
Styk s námi

Obracejte se na nás pomocí níže uvedených pojítek:
privacy@goodman.com 
Level 17, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 + 61 2 9230 7223

S jakýmikoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů kontaktujte v následujících oblastech:

Nový Zealand: privacy.NZ@goodman.com 
Spojené království / Evropa: privacy.UKCE@goodman.com 
Spojené Státy: privacy.US@goodman.com 
Širší Čína: privacy.HK@goodman.com 
Japonsko: privacy-JP@goodman.com
Brazílie:  privacy.Brazil@goodman.com 

10.  Použití souborů cookies

Stránky společnosti Goodman včetně stránky www.goodman.com používají cookies, které nám mimo jiné pomáhají zlepšit vaše zkušenosti s našimi webovými stránkami a zajistit, aby fungovaly tak, jak očekáváte.

Při přístupu na naše webové stránky můžeme na váš počítač umístit cookie (což je malý souhrnný soubor obsahující jedinečné id. číslo). To nám umožňuje rozpoznat vás, když se vracíte, a pozdravit vás při každé návštěvě našich webových stránek s jakýmikoli relevantními preferencemi. Umožňuje nám to také sledovat vámi vyhledávané služby nebo vaše preference, takže pokud souhlasíte, můžeme vám posílat zprávy o těchto službách. Soubory cookie můžeme také využívat k měření vzorků provozu, abychom zjistili, které části našich webových stránek byly navštěvovány, a ke změření struktury transakcí v souhrnu. Slouží nám to k prozkoumání návyků uživatelů, abychom mohli zlepšit naše on-line služby. Pokud si nepřejete přijímat cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby je počítač nepřijímal.

Zaznamenáváme IP adresy (tj. elektronické adresy počítače připojeného k internetu), abychom analyzovali trendy, spravovali webové stránky, sledovali pohyby uživatelů a shromažďovali širší demografické informace.

11.  Odkazy na jiné stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky, které provozují společnosti třetích stran s odlišnými postupy ochrany osobních údajů. Měli byste být opatrní, když opouštíte naše stránky, a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto jiných webových stránkách. Nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji, které předáte těmto třetím stranám nebo které od nich obdržíte.


Evropský dodatek

Tento dodatek během vašich styků s námi platí, pokud máte sídlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

1.  Proč shromažďujeme vaše osobní údaje a komu je sdělujeme

Právní základy nebo důvody pro naše využívání vašich osobních údajů jsou uvedeny níže, jak to vyžadují právní předpisy EU o osobních údajích (právo EU o osobních údajích). V níže uvedené tabulce uvádíme spojitosti každého účelu uvedeného v oddíle 3 našich Zásad ochrany soukromí s příslušnými právními důvody.

Účel zpracování údajů
Základy použití
(uváděný důvod se může lišit v závislosti na konkrétní zpracovatelské činnosti a jednotlivých zpracovávaných osobních údajích)
Poskytování našich produktů a služeb (4.1 (a))
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněné zájmy (abychom mohli poskytovat naše služby)

Pro citlivé osobní údaje

 • Souhlas

Poskytování podpory zákazníkům (4.1 (b))


 • Plnění smlouvy
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněné zájmy (abychom s vámi mohli komunikovat v souvislosti s našimi službami)
Pro marketingové účely (4.1 (c))
 • Oprávněné zájmy (abychom mohli informovat obchodní partnery o důležitých novinkách a událostech)
 • Souhlas (který lze kdykoli stáhnout)
Ke zlepšení našich produktů a služeb (4.1 (d))
 • Oprávněné zájmy (abychom mohli udržovat a zlepšovat kvalitu našich služeb a produktů)
Pro právní a správní účely (4.1 (e))
 • Plnění smlouvy
 • Zákonná povinnost
 • Právní nároky
 • Oprávněné zájmy (abychom se mohli chránit před podvody a jinou nezákonnou činností)

Pro citlivé osobní údaje

 • Právní nároky
 • Významný veřejný zájem

 

2. Zvláštní kategorie osobních údajů

Pokud shromažďujeme a zpracováváme citlivé osobní údaje (například lékařské a zdravotní údaje, etnickou příslušnost a rasu), obvykle vás budeme žádat o souhlas se shromažďováním a zpracováním tohoto druhu osobních údajů, pokud nám jinak nedovolují tyto osobní údaje zpracovávat evropské předpisy o ochraně osobních údajů nebo zákony členského státu EU, v němž se sídlíte.

3. Právní základy pro používání osobních údajů

Právní základy pro používání osobních údajů jsou tyto:

 • Souhlas: pokud jste souhlasili s používáním vašich osobních údajů. Svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů můžete odvolat tak, že nám to oznámíte, jak je uvedeno v oddíle 9 Zásad ochrany soukromí.
 • Plnění smlouvy: kde jsme povinni shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovali služby, které jsme s vámi smluvně dohodli, např. kontaktní údaje zákazníka (nájemce) některé naší nemovitosti.
 • Zákonná povinnost: pokud potřebujeme používat vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností.
 • Životně důležité zájmy: kde potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom ochránili životně důležité zájmy vaše nebo jiné fyzické osoby, např. když potřebujete naléhavou pomoc.
 • Veřejný zájem: pokud musíme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli vykonávat úkol, který je ve veřejném zájmu.
 • Oprávněné zájmy: pokud máme oprávněný zájem o používání vašich informací. Z těchto právních základů budeme vycházet jen tehdy, pokud se domníváme, že náš zájem o používání vašich osobních údajů pro příslušný účel nebude převažovat nad jakýmikoli vašimi zájmy, které můžete mít, nebo hrozbou jakékoli újmy, kterou byste mohli utrpět z použití vašich osobních údajů.

  Právní důvody pro používání citlivých kategorií osobních údajů jsou:
 • Souhlas: pokud jste výslovně souhlasili s používáním vašich osobních údajů. Svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů můžete odvolat tak, že nám to oznámíte, jak je uvedeno v oddíle 9 Zásad ochrany soukromí.
 • Životně důležitý zájem: kde potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom ochránili životně důležité zájmy vaše nebo jiné fyzické osoby, pokud vy nebo ona jiná osoba není fyzicky schopná nebo právně způsobilá dát souhlas.
 • Právní nároky: pokud jsou vaše osobní údaje nezbytné k tomu, abychom stanovili, uplatnili nebo obhájili jakékoli zákonné nároky.
 • Významný veřejný zájem: pokud potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodů významného veřejného zájmu stanoveného v právních předpisech EU nebo v právních předpisech členského státu, na jehož území sídlíte.

4.  Naše rozhodovací procesy

V souvislosti s naší obchodní činností použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom učinili různá rozhodnutí týkající se vás a vašeho oprávnění využívat našich služeb, abychom zabránili zneužívání našich služeb, zajistili bezpečnost našich systémů nebo odhalili podvody. 

5. Přenos dat mimo EHP

Vaše osobní údaje mohou být přístupné zaměstnancům nebo dodavatelům, převedeny anebo uloženy mimo EHP, včetně zemí, které mohou mít nižší úroveň ochrany údajů, než jakou má podle práva EU.

Při přenosu osobních údajů ze zemí EHP do zemí mimo EHP musíme dodržovat zvláštní pravidla. Pokud tak činíme, používáme vhodná ochranná opatření k ochraně veškerých osobních údajů, které jsou přenášeny.

Vaše osobní údaje přenášíme za smluvních podmínek schválených Evropskou komisí, která ukládají různé povinnosti pro ochranu údajů přímo jejich příjemci, nebo pokud to jinak právní předpisy o ochraně osobních údajů EU povolují.

Pokud si přejete vidět obsah konkrétních ochranných opatření, která používáme při takovém přenosu vašich osobních údajů, kontaktujte nás, jak je uvedeno v oddíle 9 Zásad ochrany soukromí.

6.  Doba uchování

Doba uchovávání osobních údajů u nás je založena na obchodních potřebách a právních požadavcích. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro účely zpracování, pro které byly shromážděny, a jakýkoli jiný povolený navazující účel. Můžeme například uchovávat: (i) určité podrobnosti o transakci a korespondenci až do uplynutí lhůty pro nároky vyplývající z transakce s námi (což je obvykle mezi 6 až 10 lety po uskutečnění dané transakce a v některých případech i značně méně); nebo (ii) určité údaje, abychom vyhověli regulatorním požadavkům ohledně uchovávání takových údajů. Jestliže osobní údaje již nepotřebujeme, údaje buď nevratně anonymizujeme (v tom případě můžeme anonymizované údaje dále uchovávat a používat), anebo je bezpečně zničíme. 

7.  Vaše práva

Kromě ustanovení oddílu 9 Zásad ochrany soukromí můžete za určitých okolností mít podle právních předpisů EU o osobních údajích právo požadovat, abychom:

 • vám poskytli podrobnější informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme a zpracováváme;
 • vymazali osobní údaje, které již nemáme důvod zpracovávat; a
 • omezili zpracovávání vašich osobních údajů, přičemž zvážíme dotaz, který jste vznesli.

Poznamenáváme, že při uplatnění výše uvedených práv nebudeme za zpracování vašich požadavků účtovat poplatek.
Navíc máte za určitých podmínek právo:

 • odvolat svůj souhlas, pokud zpracování dat bylo založeno na souhlasu; a
 • zamítnout jakékoli zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě „oprávněných zájmů“ nebo „veřejných zájmů“, pokud naše důvody pro zpracování neodpovídají vašim zájmům, právům a svobodám;
 • kdykoli odmítnout přímý marketing (včetně jakéhokoli vytváření profilu pro takové účely).

Tato práva můžete uplatnit tak, že se na nás obrátíte pomocí kontaktních údajů v oddíle 9 Zásad ochrany soukromí. Poznamenáváme, že při uplatnění těchto práv nebudeme za zpracování vašich požadavků účtovat poplatek.

Tato práva podléhají určitým výjimkám, které chrání veřejný zájem (např. prevence nebo odhalování zločinů) a naše zájmy (např. zachování právní výsady). Budeme se snažit odpovídat na vaše požadavky do 30 dnů.

Pokud se nám nepodaří dotaz nebo stížnost vyřešit, máte právo obrátit se na regulátora ochrany osobních údajů v zemi vašeho bydliště.

8.  Správci dat

Goodman se jako celosvětová organizace člení na řadu firem, které operují v EHP. V závislosti na místě našeho podnikání může s vašimi osobními údaji pracovat, a to výhradně nebo společně s dalšími subjekty Skupiny, některá z následujících firem skupiny:

Belgie
Goodman Belgium NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium
Goodman Management Services (Belgium) NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium
T: +32 2 263 40 00

Česká reoublika
Goodman Czech Republic, Palác Astra, Václavské náměstí 773/4, Praha 1, 11000, Czech Republic
T: +420 226 291 670

Lucembursko
Goodman Europe S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GELF Management (Lux) S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GJL Management (Lux) S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
T: +35 226 363 220

Francie
Goodman France S.à r.l., 62, Rue de la Chaussée d’Antin, 75009, Paris, France
T: +33 1 55 35 08 50

ermany
Goodman Germany GmbH, Peter-Müller-Straβe 10, 40468, Düsseldorf, Germany
T: +49 211 49 980

Maďarsko
Goodman Hungary Kft, Alkotás str. 53. A Tower, 6th Floor Office 602, Budapest, 1123 Hungary
T: +36 1 336 2270

Itálie
Goodman Italy srl, Via Victor Hugo n. 4, 20123, Milan, Italy
T: +39 342 876 86 15

Nizozemsko
Goodman Netherlands BV, Strawinskylaan 1225, Tower B, Level 12, 1077 XX, Amsterdam, Netherlands
T: +31 20 709 39 30

Polsko

Goodman Poland, ul. Złota 59, 00-120, Warsaw, Poland
T: +48 22 222 21 00

Španělsko
Goodman Real Estate (Spain) S.L., C/ Claudio Coello, nº 124 – 7ª planta, 28006, Madrid, Spain
T: +34 91 414 15 50

Slovensko
Goodman Slovakia s.r.o., Laurinska 18, Bratislava, 81101, Slovakia
T: +420 226 291 670

Spojené Království
Goodman UK Limited
Goodman Logistics Management (UK) Limited
Goodman Logistics Developments (UK) Limited
Goodman Real Estate Adviser (UK) Limited
Goodman Operator (UK) Limited
všichni na adrese Nelson House, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8BG
T: +44 20 3426 0800

24. května 2018